درباره شهدا
دسته بندی
نام شهید: محمد سلام تبریزی محل مزار: بهشت زهرای تهران قطعه: 21 ردیف: 1 شماره مزار: 1
شنبه 08 اسفند 1394
نام شهید: جواد اصغرنسب محل مزار: بهشت زهرای تهران قطعه: 44 ردیف: مکرر85 شماره مزار: مکرر24
پنج شنبه 06 اسفند 1394
نام شهید: مجید مرتضی زاده رستگار محل مزار: بهشت زهرای تهران قطعه: 24 ردیف: 99 شماره مزار: 17
پنج شنبه 06 اسفند 1394
نام شهید: مسعود مخبری قمشه محل مزار: بهشت زهرای تهران قطعه: 24 ردیف: 99 شماره مزار: 31
پنج شنبه 06 اسفند 1394
نام شهید: محمود محنتی سرخابی محل مزار: بهشت زهرای تهران قطعه: 24 ردیف: 99 شماره مزار: 14
پنج شنبه 06 اسفند 1394
نام شهید: سیدمحمد محمدی حسینی نژاد محل مزار: بهشت زهرای تهران قطعه: 24 ردیف: 99 شماره مزار: 20
پنج شنبه 06 اسفند 1394
نام شهید: یحیی محتشم محل مزار: بهشت زهرای تهران قطعه: 24 ردیف: 99 شماره مزار: 44
پنج شنبه 06 اسفند 1394
نام شهید: رسول کریم یاررازلیقی محل مزار: بهشت زهرای تهران قطعه: 24 ردیف: 99 شماره مزار: 47
پنج شنبه 06 اسفند 1394
نام شهید: حسن کرمی محل مزار: بهشت زهرای تهران قطعه: 24 ردیف: 99 شماره مزار: 7
پنج شنبه 06 اسفند 1394
نام شهید: سعید کرمانشاهی محل مزار: بهشت زهرای تهران قطعه: 24 ردیف: 99 شماره مزار: 11
پنج شنبه 06 اسفند 1394